انواع شیر: شیر فرادما پرچرب
شیر فرادما کم‌چرب
شیرکاکائو فرادما
شیرموز فرادما
شیرعسل فرادما
نگاهی به انواع
محصول
شیر پالود
تمامی محصولات

وزن: ۱ ليتر، ۲۰۰ میلی ‌لیتر
توضیحات:
شیـــر فرادمــا یکـــی از فرآورده های شیر است که با تکنولوژی پیشرفته فرادما (UHT ساخت کشور سوئد ) با دمای ۱۴۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ثانیه استریل می شود که باعث نابودی تمام میکروارگانیسم ها با حفظ خواص کیفی محصول بدون مواد نگهدارنده می گردد و می توان این محصول را تا قبل از باز کردن درب آن در دمای محیط نگهداری کرد . این محــصول در طعم های ساده، کاکائویی و موزی و …تولید می گردد .

شیر فرادما پرچرب

(یک لیوان شیر استریل پر چرب سهم ۲۴۰ میلی لیتر)

شیر فرادما کم چرب

وزن:۱ ليتر، ۲۰۰ میلی لیتر
توضیحات:
شیـــر فرادمــا یکـــی از فرآورده های شیر است که با تکنولوژی پیشرفته فرادما (UHT ساخت کشور سوئد ) با دمای ۱۴۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ثانیه استریل می شود که باعث نابودی تمام میکروارگانیسم ها با حفظ خواص کیفی محصول بدون مواد نگهدارنده می گردد و می توان این محصول را تا قبل از باز کردن درب آن در دمای محیط نگهداری کرد . این محــصول در طعم های ساده، کاکائویی و موزی و …تولید می گردد .

(یک لیوان شیر استریل کم چرب سهم ۲۴۰ میلی لیتر)

وزن:۲۰۰ میلی لیتر
توضیحات:
شیـــر فرادمــا یکـــی از فرآورده های شیر است که با تکنولوژی پیشرفته فرادما (UHT ساخت کشور سوئد ) با دمای ۱۴۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ثانیه استریل می شود که باعث نابودی تمام میکروارگانیسم ها با حفظ خواص کیفی محصول بدون مواد نگهدارنده می گردد و می توان این محصول را تا قبل از باز کردن درب آن در دمای محیط نگهداری کرد . این محــصول در طعم های ساده، کاکائویی و موزی و …تولید می گردد .

شیرکاکائوفرادما کم چرب

 

(یک لیوان شیر طعم دار کم چرب سهم ۲۴۰ میلی لیتر)

شیرموزفرادما کم چرب

وزن: ۲۰۰ میلی لیتر
توضیحات:
شیـــر فرادمــا یکـــی از فرآورده های شیر است که با تکنولوژی پیشرفته فرادما (UHT ساخت کشور سوئد ) با دمای ۱۴۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ثانیه استریل می شود که باعث نابودی تمام میکروارگانیسم ها با حفظ خواص کیفی محصول بدون مواد نگهدارنده می گردد و می توان این محصول را تا قبل از باز کردن درب آن در دمای محیط نگهداری کرد . این محــصول در طعم های ساده، کاکائویی و موزی و …تولید می گردد .

(یک لیوان شیر طعم دار کم چرب سهم ۲۴۰ میلی لیتر)

وزن: ۲۰۰ میلی لیتر
توضیحات:
شیـــر فرادمــا یکـــی از فرآورده های شیر است که با تکنولوژی پیشرفته فرادما (UHT ساخت کشور سوئد ) با دمای ۱۴۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ثانیه استریل می شود که باعث نابودی تمام میکروارگانیسم ها با حفظ خواص کیفی محصول بدون مواد نگهدارنده می گردد و می توان این محصول را تا قبل از باز کردن درب آن در دمای محیط نگهداری کرد . این محــصول در طعم های ساده، کاکائویی و موزی و …تولید می گردد .

شیرعسل فرادما کم چرب

(یک لیوان شیر طعم دار کم چرب سهم ۲۴۰ میلی لیتر)