شناسنامه محصول:
خامه سبک فرادما

خامه سبک فرادما

شناسنامه محصول:
خامه های طعم دار فرادما- خامه خرما فرادما

 

 

خامه طعم دار فرادما

شناسنامه محصول:
خامه های طعم دار فرادما- خامه موز فرادما

 

 

خامه طعم دار فرادما

شناسنامه محصول:
خامه های طعم دار فرادما- خامه عسل فرادما

 

 

خامه طعم دار فرادما

شناسنامه محصول:
خامه پاستوریزه چرب منجمد ۳۵ درصد

 

 

خامه پاستوریزه منجمد